عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 2
امروز : 25
دیروز : 53
بازدید کل : 46165
دانلود بررسي تاثير معنويت در زندگي بر خودكنترلي زوج هاي جوان

دانلود بررسي تاثير معنويت در زندگي بر خودكنترلي زوج هاي جوان

قيمت:45000 تومان

چكيده


رابطه با تاثير معنويت در زندگي بر خودكنترلي زوج هاي جوان پيام نور هشتگرد بررسي شده است. بدين منظور تعداد نمونه گيري200 نفر از مجردين ومتاهلين وتعداد 100نفر زنان  اين دانشگاه ميانگين سن بين 20 تا 35 سال و100 نفر مردان در اين دانشگاه در منطقه استان البرزپيام نور شهر هشتگرد  با روش تصادفي چند مرحله اي از اجراي آزمون معنويت  به صورت تصادفي انتخاب شده واز پرسشنامه خود كنترلي اين گروه استفاده شده است. جهت تجزيه وتحليل داده ها از روش همبستگي وآزمونT براي مقايسه پسر ودختر ، استفاده گرديد.   


با توجه به مباني نظري وپيشينه مطالعاتي نتايج حاصل از اجراي اين آزمايش چند يافته اساسي را آشكار ساخت.


     1 - بين ميزان معنويت در زندگي  و خودكنترلي زوجهاي جوان را بطه معني دار وجود دارند .


2- بين ميزان معنويت در زندگي  و خودكنترلي در زوج هاي جوان زن رابطه معنادار وجود ندارد.


3- بين ميزان معنويت در زندگي  و خودكنترلي در زوج هاي جوان مرد رابطه معنادار مي باشد.


4- ميزان معنويت در بين زوج هاي متأهل و مجرد تفاوت معناداري وجود دارد.


5-خودكنترلي در بين زوج هاي متأهل و مجرد تفاوت معناداري وجود دارد.

خريد      سوال از فروشنده

قیمت : 45,000 تومان