عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 30
دیروز : 53
بازدید کل : 46170
دانلود رابطه ي بين مهارت هاي زندگي و سبك دلبستگي بر رضايت زناشويي

دانلود رابطه ي بين مهارت هاي زندگي و سبك دلبستگي بر رضايت زناشويي

قيمت:40000 تومان

چكيده :


 دررابطه ي بين مهارت هاي زندگي باسبك دلبستگي  بر رضايت زناشويي  .
از روش حاضر براي تجزيه تحليل داده ها از نرم افزار  17spss استفاده شده و از t مستقل و همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شد.


با توجه به مباني نظري وپيشينه مطالعاتي نتايج حاصل از اجراي اين آزمايش چند يافته اساسي را آشكار ساخت.


رابطه معناداري بين سبك دلبستگي وارتباط مؤثر ديده مي شود بين ارتباط مؤثر ورضايت زناشويي رابطه معناداري وجود دارد .


بين مديرت استرس با  سبك دلبستگي رابطه معنادري  منفي وجود دارد. بين استرس ورضايت زناشويي ديده مي شود.


آمده بين مهارت مديريت خشم وسبك دلبستگي رابطه معناداري  منفي وجود داردبين مديرت خشم ورضايت زناشويي رباطه معنادارري  منفي وجود دارد.


بين سبك دلبستگي  ومهارت خودآگاهي رابطه معناداري وجود دارد.بين مهارت خوداگاهي ورضايت زناشويي رابطه معنادري وجود دارد.


بين مهارتهاي زندگي وسبك دلبستگي رابطه معناداري وجود دارد. بين مهارتهاي زندگي  ورضايت زناشويي رابطه معناداري وجود دارد
خريد      سوال از فروشنده

قیمت : 40,000 تومان