عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 41
دیروز : 53
بازدید کل : 46181
دانلود رابطه ي خود كنترلي با سبك هاي دلبستگي دانشجويان

دانلود رابطه ي خود كنترلي با سبك هاي دلبستگي دانشجويان

قيمت:40000 تومان

چكيده


 به بررسي رابطه ي سبك هاي دلبستگي با خودكنترلي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد تهران جنوب پرداخته است كه با استفاده از پرسشنامه هاي سبك هاي دلبستگي و خودكنترلي و نرم افزار تحليل آماري SPSS18 به بررسي آماري فرضيات پرداخته و نتايج ذيل را در برداشت:


ميانگين نمره كنترل خود در دختران 30/34 و در پسران 68/35 است. ميزان پراكندگي نمره ها نيز در دختران 86/5 و در پسران 67/5 است. ضرايب همبستگي نشان مي دهد كه رابطه نمره كنترل خود با نمره دلبستگي ايمن و دوسوگرا در دختران معنادار نيست و با نمره دلبستگي اجتنابي  معنادار است. ضريب همبستگي مثبت بين نمره اين متغيرها بيانگر آن است كه با افزايش نمره دلبستگي اجتنابي ، نمره كنترل خود در دختران نيز افزايش مي يابد.  ضرايب همبستگي نشان مي دهد كه رابطه نمره كنترل خود با نمره دلبستگي ايمن ، دوسوگرا و اجتنابي معنادار نيست. بنابراين فرضيه پژوهشي رد مي شود. به اين معنا كه بين ميزان دلبستگي وكنترل خود در پسران رابطه معني دار وجود ندارد.براي خريد و دريافت پايان نامه زير گزينه دانلود در پايين فشار دهيد بعد پر كردن مشخصات خود و واريز مبلغ از طريق درگاه آنلاين فايل در اختيار شما قرار خواهد گرفت با تشكر.

خريد      سوال از فروشنده

قیمت : 40,000 تومان