عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 44
دیروز : 53
بازدید کل : 46184
دانلود بررسي تاثير معنويت بر بلوغ عاطفي

دانلود بررسي تاثير معنويت بر بلوغ عاطفي

قيمت:30000 تومان

چكيده :


دررابطه با تاثير معنويت بر مديريت است اين پژوهش از تجزيه تحليل داده ها از نرم افزار  16spss استفاده شده و از t مستقل و همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شد.


با توجه به مباني نظري وپيشينه مطالعاتي نتايج حاصل از اجراي اين آزمايش چند يافته اساسي را آشكار ساخت.


بين رهبري معنوي و مديريت (سبك رهبري) رابطه معناداري وجود دارد


بين نوعدوستي ومديريت رابطه معناداري  منفي وجود دارد


بين عضويت ومديريت (سبك رهبري) رابطه معناداري وجود دارد.


بين تعهد سازماني و مديريت ( سبك رهبري) رابطه معنادار منفي وجود دارد


 بين بازخورد ومديريت (سبك رهبري) رابطه معناداري وجود دار


 بين چشم انداز ومديريت رابطه معناداري وجود داردبراي خريد و دريافت پايان نامه زير گزينه دانلود در پايين فشار دهيد بعد پر كردن مشخصات خود و واريز مبلغ از طريق درگاه آنلاين فايل در اختيار شما قرار خواهد گرفت با تشكر.

خريد      سوال از فروشنده

قیمت : 30,000 تومان