عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 23
دیروز : 53
بازدید کل : 46163
دانلود بررسي ميزان هوش فرهنگي با هويت قومي چندگانه در جوانان

دانلود بررسي ميزان هوش فرهنگي با هويت قومي چندگانه در جوانان

قيمت:35000 تومان

چكيده :


دررابطه با هوش فرهنگي و رابطه اش با هويت قومي دربين دانش آموزان سال دوم دبيرستان در دوشهر فرديس و هشتگرد  بررسي شده است. بدين منظور تعداد 150 نفر از دانش آموزان سال دوم دبيرستان فاطمه الزهرا در شهر فرديس و دبيرستان شرافت در شهر هشتگرد به صورت خوشه اي انتخاب گرديدند.با توجه به اينكه ،اين  پژوهش به دليل مقايسه ي بين دودبيرستان  يك مطالعه علي-مقايسه‌اي نيز                   مي باشد.و آزمون هاي هوش فرهنگي انگ و همكاران و هويت قومي چند گانه فيني استفاده گرديد و در پژوهش از روش حاضر براي تجزيه تحليل داده ها از نرم افزار  19spss استفاده شده و از t مستقل و همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شد.


با توجه به مباني نظري وپيشينه مطالعاتي نتايج حاصل از اجراي اين آزمايش چند يافته اساسي را آشكار ساخت.


1-با توجه به بررسي آماري در دبيرستان هاي دو شهر هشتگرد و فرديس همبستگي ضعيفي در عامل راهبردي و هويت قومي وجود دارد.


2-با توجه به بررسي آماري در دبيرستان هاي دو شهر هشتگرد و فرديس همبستگي ضعيفي در عامل انگيزشي و هويت قومي وجود دارد.


3-با توجه به بررسي آماري در دبيرستان هاي دو شهر هشتگرد و فرديس همبستگي ضعيفي در عامل دانشي و هويت قومي وجود دارد.


4-با توجه به بررسي آماري در دبيرستان هاي دو شهر هشتگرد و فرديس همبستگي ضعيفي در عامل رفتاري و هويت قومي وجود دارد.


5-باتوجه به نتايج آماري در فصل چهارم بين هويت قومي و هوش فرهنگي دردانش آموزان دو شهر هشتگرد و فرديس رابطه ي معنادار وجود دارد اما از نوع ضعيف مي باشد.براي خريد و دريافت پايان نامه زير گزينه دانلود در پايين فشار دهيد بعد پر كردن مشخصات خود و واريز مبلغ از طريق درگاه آنلاين فايل در اختيار شما قرار خواهد گرفت با تشكر.

خريد      سوال از فروشنده

قیمت : 35,000 تومان