عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 26
دیروز : 53
بازدید کل : 40728
فصل دوم بررسي رابطه ي بين روابط اجتماعي با روابط خانوادگي

فصل دوم بررسي رابطه ي بين روابط اجتماعي با روابط خانوادگي

قيمت:15000 تومان

مبانينظري


نظريهكنشمتقابلنمادين


ديدگاهيادگيرياجتماعي


تئوريمبادلهاجتماعي


تئورياجتماعيشدن


نظريهيادگيريشناختياجتماعي


مدهمرنگيوتمايز


اجتماعي شدن


الف) عوامل اجتماعي شدن


مهارت اجتماعي


ساختمان سلسله مراتبي


ادراك واكنش ديگران


پسخوراند و تصحيح عمل


زمان بندي پاسخ ها


جامعه پذيري:


نظام هاي فرعي كنش:


ارگانيسم زيستي -  نظام شخصيتي -  نظام اجتماعي -  نظام فرهنگي .


نظريه ي كنش ارادي پارسنز:پيشينهداخلي


پيشينهخارجي

براي خريد و دريافت فايل مربوطه,بر روي گزينه دانلود در پايين فشار دهيد بعد از پر كردن مشخصات خود و واريز مبلغ از طريق درگاه آنلاين فايل در اختيار شما قرار خواهد گرفت با تشكر.

خريد      سوال از فروشنده

قیمت : 15,000 تومان